MADR feeds

 1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul al IV-lea al anului 2020.

  Cererile se depun la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).

  Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi  însoţită de următoarele documente:

  a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
  b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
  c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu  originalul de către solicitant;
  d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
  e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;
   f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

  Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilorde determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:
     a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
     b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
     c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
     d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
     e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
     f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate  după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu originalul de către APIA;
    g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

  Totodată, reamintim că, pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, asociațiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesând următoarea adresă: http://213.177.4.194:953/ 

  Documentele postate / transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

 2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA),informează potenţialii beneficiari că până la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2020 (trim. IV al anului 2020).

  Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

  Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizeireduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentrumotorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate înagricultură a cărui valoare unitară este de 1,5258 lei/litru. 

  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentrurambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  a) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

  b) situația centralizatoare a cantităților de motorinăutilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

  c) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

  d) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;

  e) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;

  f) adeverință în original de la Direcția pentruAgricultură Județeană, pentru suprafețele plantatecu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorinăutilizate pentru sectorul zootehnic, aferentăperioadei  pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

  c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivuluimediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare

  d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetrede stupină temporare sau permanente; 

  e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

  c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentruirigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

  d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

  e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

  f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentrufinanțare;

  g) dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificariale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

  Toate documentele depuse în copie vor fi certificatepentru conformitate cu originalul de către solicitantulsprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma“conform cu originalul”.

 3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1104/17.12.2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020, până la data de 30 decembrie 2020, suma autorizată la plată pentru sprijin cuplat în sector zootehnic se ridică la 105,12 milioane euro,din care:

  • 39,52 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Vaci de lapte;
  • 0,86 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Bivolițe de lapte;
  • 5,42 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Taurine de carne;
  • 59,32 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Ovine/Caprine.

  Plățile se efectuează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.323 din 1 octombrie 2020.

  APIA a mobilizat toate resursele pentru pregătirea sistemului și a cadrului instituțional, astfel încât, după aprobarea actului normativ, să poată demara imediat plățile către fermieri în vederea susținerii continue a activității acestora. 

  Astfel, la final de an, suma totală autorizată de APIA la plată în perioada 1 ianuarie  – 30 decembrie 2020 este de 3,52 miliarde euro, din care:

  • 2,16 miliarde euro pentru Campania 2020, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la Bugetul Național (BN1);
  • 844,20 milioane euro pentru Campania 2019, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la Bugetul Național (BN1) și Buget Național (BN);
  • 515,13 milioane euro pentru Măsurile de piață, comerț exterior, promovarea produselor agricole și ajutoare de stat.

  Misiunea noastră permanentă vizează efectuarea plăților către fermieri, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, în mod echitabil și transparent.

 4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 4 - Investiţii în active fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole - componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană  până la data de 31 martie 2021, ora 16.00.

  Mai multe informații privind condițiile de participare generală, detalii cu privire la depunerea proiectelor și pragurile de calitate lunare vor putea fi găsite accesând  www.afir.info  .

 5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, care se va desfășura în perioada 04 ianuarie 2021, ora 9.00- 04 mai 2021, ora 16.00.   

  Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte pentru tinerii fermieri din diaspora este de 20.000.000,00 euro.

  Noutatea acestei sesiuni constă în eliminarea unor condiții care trebuiau îndeplinite pentru accesarea submăsurii, ceea ce conduce la facilitarea accesului tinerilor din diaspora care vor să se instaleze ca tineri fermieri în zonele rurale și să dezvolte exploatații agricole.

  Mai multe informații privind condițiile de participare generală, detalii cu privire la depunerea proiectelor, pragul minim privind scorul unui proiect și pragurile de calitate lunare vor putea  fi găsite  accesând www.afir.info.

 6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că astăzi, 22 decembrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a dat startul plăților pentru cererile depuse de fermieri în cadrul Măsurii 21 din Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID, destinată următoarelor sectoare: zootehnic (bovine, ovine și caprine), vegetal (legume-fructe și cartofi), în conformitate cu Nota Autorității de Management pentru PNDR nr. 224935/22.12.2020 privind suplimentarea bugetului alocat de la 150 milioane de euro la  182,5 milioane de euro.

  În cadrul măsurii un număr de 122.986 de fermieri au depus cereri de plată.

  Astazi APIA a demarat plata pentru suma de 101,58 milioane de euro pentru un număr de65.531fermieri, respectiv: 23.375 pentru sectorul legume – fructe și cartofi , 24.826 pentru sectorul bovine și 21.616 de fermieri pentru sectorul ovine/caprine.

  Reamintim totodată că, începând cu 14 octombrie 2020 și până în prezent, APIA a plătit alte 5 scheme noi de sprijin destinate susținerii fermierilor în contextul pandemiei de COVID-19, având ca sursă de finanțare atât bugetul național, cât și fondurile europene.

  Buget național:

  • Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suinîn contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19. Pentru această schemă s-au depus 299 cereri de platăiar suma plătită este în valoare de 88.969.456 lei.
  • Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicolîn contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19. Pentru această schemă s-au depus 315 cereri de platăiar suma plătită este în valoare de 106.378.773 lei.
  • Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinîn contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.Pentru această schemă s-au depus 544 cereri de platăiar suma plătită este în valoare de 35.695.350 lei.
  • Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Pentru această schemă s-au depus 913 cereri de platăiar suma plătită este în valoare de 45.892.518 lei.

  Fonduri europene (FEGA):

  • Sprijinul financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situații de criză. Pentru această măsură s-au depus 24 cereri de plată iar suma plătită este în valoare de 103.212 euro.
 7. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că începând de astăzi, 22 decembrie 2020, Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, efectuează tranșa a doua de plăți către beneficiarii ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.  

  Suma totală autorizată la plată este de 79.999.988,31lei, pentru un număr de 27.826 beneficiari.

  În conformitate cu prevederile art.11 – (1) din Ordonanța de urgență nr.48/27.08. 2020 resursele financiare necesare implementării schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 59 „ Alte cheltuieli“, articolul 59.09 „Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură“.

 8. MADR informează că de luni, 21 decembrie 2020, va începe autorizarea la plată pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Reamintim că valoarea totală a plafoanelor aprobate este de 114.156.810 euro, echivalentul a 556.229.056,7 lei

  Fondurile se acordă crescătorilor de animale, iar cuantumul per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic este calculat prin raportarea plafoanelor alocate la efectivul de animale eligibile, respectiv la kilogramele de gogoși crude de mătase eligibile:

 9. Au fost aprobate plafoanele alocate sprijinului cuplat în sectorul zootehnic

  În ședința de Guvern din data de 17 decembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, privind anul de cerere 2020.

  Valoarea totală a plafoanelor aprobate este de 114.156.810 euro, echivalentul a 556.229.056,7 lei.

  Fondurile se acordă crescătorilor de animale şi sunt repartizate astfel:

  a) 1.680.000 euro, respectiv 8.185.800 lei, pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte;

  b) 13.125.000 euro, respectiv 63.951.562,5 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora;

  c) 99.324.810 euro, respectiv 483.960.136,7 lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;

  d) 27.000 euro, respectiv 131.557,5 lei, pentru specia viermi de mătase.

  Numărul estimat de beneficiari vizat de prezentul act normativ este de 18.845, iar sprijinul va fi acordat pentru un efectiv de circa 343.122 capete din care: 261.702 vaci de lapte, 70.942 taurine din rase de carne şi 10.478 bivoliţe.

  Cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2020 şi 2021.

  Plăţile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1 octombrie 2020.

 10. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, începând cu data de 02 decembrie 2020,Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat autorizarea plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020.

  Până la acest moment, s-au autorizat la plată un număr de 602.661 fermieri,reprezentând un procent de 73,42 % din numărul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unică de plată în Campania 2020.

  Suma totală autorizată la plată este de 348.000.643 euro, din care:

      - 305.694.878eurodin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

      - 35.286.413euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

      - 7.019.352 eurocofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

  Totodată, informăm că în perioada 16 octombrie 2020 și până în prezent, APIA a efectuat plăți în valoare totală de 1.770.724.884 euro, aferente Campaniei 2020.

  Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 lei pentru un euro.

  În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisieia fost stabilit nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale aferent Campaniei 2020, respectiv de până la 70 % în cazul plăților directe și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

© 2021 DADR Alba. All Rights Reserved.
Politica Cookie Acest site utilizează module cookie strict necesare - functionare. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor.